تبلیغات
INAZUMA 11 - نتایج نظر سنجی
IKE,INAZUMA TAMASHI
نتیجه نظر سنجی اول:


كدوم؟؟؟
یکم مرداد 93 ساعت 18:58:07
اكساویر
26.03 درصد
(19 رای)
جردان
24.66 درصد
(18 رای)
ناگوما
13.7 درصد
(10 رای)
سوزونو
15.07 درصد
(11 رای)
همشون
15.07 درصد
(11 رای)
نظری ندارم..همشون خوبن..
5.48 درصد
(4 رای)
شرکت کنندگان 22 نفر

نتیجه نظر سنجی دوم:

کدوم؟؟
سیزدهم مرداد 93 ساعت 22:28:05
axel
23.55 درصد
(69 رای)
mark
17.75 درصد
(52 رای)
nathan
19.11 درصد
(56 رای)
shown
21.16 درصد
(62 رای)
all of them
18.43 درصد
(54 رای)
شرکت کنندگان 83 نفرنتیجه نظر سنجی سوم:


witch one??
یکم شهریور 93 ساعت 16:36:06
rococo
23.23 درصد
(23 رای)
mamoru
36.36 درصد
(36 رای)
tachimukai
15.15 درصد
(15 رای)
DESARM
25.25 درصد
(25 رای)
شرکت کنندگان 99 نفر